Cel: Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu szacowania ryzyka i ograniczania anomii pracowniczej wewnątrz organizacji.

Cele szczegółowe:


- Jak diagnozować problem anomii pracowniczej i jak oszacować straty organizacji z jej tytułu?
- Jak ograniczać ryzyko anomii pracowniczej z poziomu strategicznego?
- Zastosowanie modelu 3Sił Anomii Pracowniczej w swojej organizacji.
- Przeciwdziałanie anomii pracowniczej oparte o dowody ? czyli Evidence-Based Management.

Sposób realizacji: Szkolenie 1 lub 2 lub 3 dniowe, prowadzone przez ekspertów IAKG metodą warsztatową.

Program:

1.Wprowadzenie do Anomii Pracowniczej
- definicje (anomia, aktywatory)
- wyniki badań z Polski na tle innych krajów UE
- model 3SAP
- środowisko (kultura, prawo, otoczenie)
- zarządzanie (organizacja pracy, systemy i procesy, style zarządzania)
- zachowanie (psychologiczne mechanizmy w kontekście pracy)

2. Praktyczne zastosowanie modelu 3 Sił ? zarządzanie
- audyt anomii w konstrukcji systemów i procesów
- jak organizacja zachęca do powtarzalnej i ukrytej kradzieży
- rola kadry zarządzającej w kształtowaniu norm i zachowań
- dlaczego kontrola zewnętrzna działa poniżej oczekiwań

3. Praktyczne zastosowanie modelu 3 Sił ? środowisko
- anomia sovietica, czyli wzorce kulturowe Polaków
- postawy Polaków do pracodawców i przedsiębiorców
- społeczne przyzwolenie na kradzież
- specyfika polskiego prawa pracy
- związki zawodowe a anomia pracownicza
- specyfika pokoleniowa w pracy

4. Praktyczne zastosowanie modelu 3 Sił ? zachowanie
- aktywatory anomii (konformizm, myślenie grupowe, dysonans poznawczy, wpływ autorytetu)
- rola współoddziaływania aktywatorów
- style zarządzania a wzmacnianie aktywatorów
- kształtowanie się norm niezgodnych z wartościami pracy
- rola wdrożenia nowego pracownika do organizacji

5. Podsumowanie modelu 3sił Anomii pracowniczej
- uwzględnianie specyfiki organizacji
- podstawianie danych do wzoru
- case study do rozwiązania

6. Zarządzanie oparte o dowody ? EBM
- podstawy zarządzania opartego o dowody
- jakie dane są użyteczne?
- nauka, dane z organizacji, eksperci, perspektywa zaangażowanych stron
- analiza sieci społecznych

7. Tworzenie mapy ryzyka anomii pracowniczej
- kontrola i przeciwdziałanie
- sygnały ostrzegawcze
- reagowanie i zapobieganie
- ambasadorzy wartości w organizacji
- co robić w konkretnych sytuacjach

Rezultat: Nabycie umiejętności posługiwania się modelem 3 sił anomii pracowniczej wraz z umiejętnością tworzenia map ryzyka anomii w stopniu podstawowym.